Seitenlogo
Petra Remshardt

Uns Niestadt

Uns Niestadt
Ick dröp eenmal een olen Mann, de ole Mann, he ween;
he weur so trurig, denn he harr uns Niestadt noch nich sehn.
Kum, gode Mann, ick wies se di, uns schöne ole Stadt;
dor gifft dat allerhand to sehn, un du büß naher platt.
Refrain: O, wat ne Wucht, Kinners, wat ne Wucht
is unse schöne ole Stadt, uns Niestadt an de Bucht.
Kiek hier: uns Brüch! De groten Scheep, se bringt di hen na See;
dor kannst du billig Bodder hal‘n un schonst dat Pottmonee.
De Spieker op de anner Siet hett een Pagodendack,
doch dat dor in Schinesen wahnt, dat is man blot so‘n Snack.
Refrain: O, wat ne Wucht, Kinners, wat ne Wucht
is unse schöne ole Stadt, uns Niestadt an de Bucht.
Nu kant wi na uns Rathuus hen, dor sitt veel kloke Lüd;
de rekent die de Stüern ut, du weest, wat dat bedüd.
Nu sünd wi all ant Kremperdor, hier möt de Autos stür‘n;
wi smeert dat in mit gröner Seep, denn deiht dat nich so schürn.
Refrain: O, wat ne Wucht, Kinners, wat ne Wucht
is unse schöne ole Stadt, uns Niestadt an de Bucht.
Dat dulle Koppsteenplaster hier, dat is uns grote Markt,
un dröben op de anner Siet, dor steiht uns ole Kark.
De Kark, de hett een nies Dack, dat heppt se jüst erst deckt,
dormit keen Regen un keen Snee op dat Gesangbock leckt.
Refrain: O, wat ne Wucht, Kinners, wat ne Wucht
is unse schöne ole Stadt, uns Niestadt an de Bucht.
Wi heppt ok eenen Jungfernstieg, der gifft dat veel to sehn;
doch Jungfern? Mann, de süßt du nich, dorvon gifft dat wol keen.
Nu sett di hier man op de Bank, de Roh heßt du verdeent,
un slöppst du in, hörst du in‘n Drom uns Leed noch mal so schön!
Refrain: O, wat ne Wucht, Kinners, wat ne Wucht
is unse schöne ole Stadt, uns Niestadt an de Bucht.
Herta Wolf-Fehrs (†)


Weitere Nachrichten aus Neustadt in Holstein

UNTERNEHMEN DER REGION

Meistgelesen